Algemene Voorwaarden Zakelijk

Voorwaarden Novocom Zakelijk h.o.d.n. Novocom Zakelijk
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venray onder nummer 54791138

  1. Algemeen:

  1.1 Deze voorwaarden energie zijn van toepassing op alle door en met Novocom
  Zakelijk, hierna te noemen Novocom Zakelijk, e/o diens rechtsopvolgers, gesloten
  overeenkomsten met betrekking tot energie bemiddeling en leveranties t.b.v. de
  opdrachtgever.

   

  1.2 Novocom Zakelijk is de tussenpersoon/bemiddelaar met betrekking tot energiecontracten.

   

  2. Begrippen & Definities:

  A. Opdrachtgever: Een ieder welke aan Novocom Zakelijk een opdracht
  en volmacht verstrekt middels ondertekening van het opdrachtmachtigingsformulier ten behoeven van bemiddeling en levering van
  energie.
  B. Overeenkomst: De overeenkomst tot opdracht en machtiging
  inhoudende het verzoek van de opdrachtgever aan Novocom Zakelijk
  tot bemiddeling, levering, informatie deling, informatie opvragen bij
  derden en eventueel analyse van energie en energieverbruik.
  C. Energiebemiddeling: De bemiddeling tussen opdrachtgever en
  leverancier van energie bij het tot stand komen van de
  Leveringsovereenkomst.
  D. Energiemanagement: De uitvoering van analyse en monitoring van
  het energieverbruik door opdrachtgever middels separate facturering.
  E. Leverancier: De leverancier (derde partij) welke daadwerkelijk energie
  aan opdrachtgever levert conform Leveringsovereenkomst.
  F. Leveringsovereenkomst: (of iedere andere overeenkomst) tussen
  Opdrachtgever, eventueel middels machtiging gegeven en een
  leverancier voor de inkoop en levering van energie.
  G. CER; Contract Einde Register
  H. CAR; Centraal Aansluitingen Register
  I. Partijen: De Opdrachtgever en Novocom Zakelijk
  J. Voorwaarden: De door de Leverancier en door Novocom Zakelijk te
  hanteren “Algemene Voorwaarden” en eventuele separate
  voorwaarden voor levering van energie van een Leverancier.
  K. Opdrachtformulier: Het formulier waarmee de Opdrachtgever
  Novocom Zakelijk opdracht geeft en machtigt tot handelingen voor
  bemiddeling en eventueel management

   

  2.2 Deze voorwaarden energie zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle
  daarmee samenhangende (rechts)handelingen alsmede op de machtigingen
  middels het Opdrachtformulier / Akkoordverklaring Energie / Akkoord verklaring
  informatiedeling.


  2.3 De door Opdrachtgever e/o door derde partijen te hanteren algemene
  voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij Novocom Zakelijk hier uitdrukkelijk en
  schriftelijk mee akkoord is gegaan.


  2.4 In geval van onverenigbaarheid of discrepantie tussen de Voorwaarden
  Energie en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen is overeengekomen op de
  overeenkomst.

   

  3 De overeenkomst

  3.1 Energiediensten geschieden uit hoofde van een Overeenkomst.


  3.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, handelt Novocom Zakelijk in


  het kader van de uitvoering van de Overeenkomst op naam en voor rekening van
  de Opdrachtgever. Novocom Zakelijk is bevoegd tot;

  a) Aanpassen van gecontracteerde vermogens en gecontracteerde
  capaciteiten
  b) bestaande Leveringsovereenkomst(en) te beëindigen en/of nieuwe
  Leveringsovereenkomst(en) aan te gaan.
  c) Opvragen van gegevens
  a. Bij de huidige leverancier
  b. Bij een voormalig leverancier
  c. Informatie opvragen uit het CER en CAR
  d) Aanpassen van factuuradres en contractvolumes
  e) Ondertekenen van offertes, aanbiedingen, verklaringen en
  leveringsovereenkomsten bij de huidige of toekomstige
  energieleverancier(s)

  3.3 Novocom Zakelijk is bevoegd om namens Opdrachtgever
  Leveringsovereenkomst(en) aan te gaan. Opdrachtgever verklaart kennis
  genomen te hebben van deze Voorwaarden Energie en hiermee akkoord te gaan.


  3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
  heeft Novocom Zakelijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
  door derden.


  3.5 De Opdrachtgever is verplicht Novocom Zakelijk binnen 1 (één) maand na
  totstandkoming van de Overeenkomst informatie te verschaffen over de
  aanwezige meters en het verbruik van elektriciteit en/of gas, alsmede alle overige
  informatie die Novocom Zakelijk redelijkerwijs nodig heeft om de Overeenkomst
  uit te voeren. Wanneer Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, is
  Novocom Zakelijk gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te
  schorten en/of om de informatie te verkrijgen van de Leverancier of van derden.
  De kosten van de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en de kosten
  van het inwinnen van informatie, die hiervan het gevolg zijn, zijn voor rekening
  van de Opdrachtgever.


  3.6 De duur van de Overeenkomst wordt automatisch verlengd indien de looptijd
  van de Leveringsovereenkomst de looptijd van de Overeenkomst overschrijdt. De
  nieuwe einddatum van de Overeenkomst is in dat geval tot 6 maanden na het
  verstrijken van de einddatum van de Leveringsovereenkomst.


  3.7 De Overeenkomst kan door Novocom Zakelijk te allen tijde worden opgezegd
  met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.


  3.8 Na beëindigen van de Overeenkomst vervallen alle rechten en verplichtingen
  uit de Overeenkomst op het moment dat de Opdrachtgever alle verschuldigde
  bedragen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan Novocom Zakelijk heeft
  betaald.

   

  4. Wijziging van de overeenkomst

  4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een
  behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de Overeenkomst te
  wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de Overeenkomst zo spoedig mogelijk,
  doch in elk geval binnen 1 (één) maand, in onderling overleg aanpassen.


  4.2 Indien de Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst zodanig wenst te
  wijzigen dat de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is, is
  Novocom Zakelijk bevoegd de Overeenkomst op te zeggen zonder dat zij
  daardoor aansprakelijk wordt jegens de Opdrachtgever.


  4.3 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of
  aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst
  daardoor worden beïnvloed. Novocom Zakelijk is verplicht de Opdrachtgever zo
  spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

   

  5 Aansprakelijkheid en vrijwaring.

  5.1 De leveringsverplichting van Novocom Zakelijk bestaat (slechts) uit het
  bemiddelen uit hoofde van deze Overeenkomst. Novocom Zakelijk is in geen
  geval aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming jegens de
  Opdrachtgever anders dan ter zake deze leveringsverplichting.


  5.2 Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar leveringsverplichting
  is/zijn Novocom Zakelijk en de door haar ingeschakelde derde(n), slechts
  aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen aan haar schuld te wijten zijn.
  Behoudens in geval van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van Novocom
  Zakelijk voor indirecte schade gevolg- en/of bedrijfsschade te allen tijde
  uitgesloten.


  5.3 Elke aanspraak van de Opdrachtgever op schadevergoeding dient door de
  Opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend bij Novocom Zakelijk, binnen
  vijftien werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel binnen
  vijftien werkdagen na de datum waarop de schade redelijkerwijs geconstateerd
  had kunnen worden.


  5.4 In alle gevallen waarin Novocom Zakelijk gehouden is tot betaling van
  schadevergoeding is het daarmee gemoeide bedrag per gebeurtenis en per jaar
  beperkt tot maximaal het (definitieve) totaalbedrag dat Novocom Zakelijk de
  Opdrachtgever factureert/ heeft gefactureerd voor de maand waarin de schade is
  ontstaan.


  5.5 Opdrachtgever vrijwaart Novocom Zakelijk tegen alle aanspraken van derden,
  die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, indien deze
  schade aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.

   

  6 Exclusiviteit

  6.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, heeft Novocom Zakelijk
  volledige exclusiviteit ten aanzien van alle werkzaamheden voor Opdrachtgever
  op het gebied van Energiediensten.

   

  7 Geheimhouding & acquisitie

  7.1 Novocom Zakelijk zal alle mededelingen door de Opdrachtgever gedaan in
  het kader van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, voor zover Novocom
  Zakelijk daartoe redelijkerwijs verplicht is.


  7.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om mededelingen gedaan door
  Novocom Zakelijk in het kader van de Overeenkomst, aan derden door te geven.
  De Opdrachtgever is verplicht de schade die hieruit voortvloeit voor Novocom
  Zakelijk te vergoeden.


  7.3 Na sluiting van een Overeenkomst tussen Novocom Zakelijk en
  Opdrachtgever, is Novocom Zakelijk gerechtigd om de (firma)naam van
  Opdrachtgever en eventuele geanonimiseerde verbruiksgegevens op haar
  referentielijst te plaatsen en om deze lijst te gebruiken bij de acquisitie van nieuwe
  Opdrachtgevers.


  7.4 Novocom Zakelijk is niet verplicht mededelingen aan Opdrachtgever te doen
  in het kader van de door haar gehanteerde inkoopstrategieën en partijen alsmede
  haar bedrijfsvoering daaromtrent, tenzij Novocom Zakelijk daartoe wettelijk
  verplicht is.

   

  8 Overdracht

  8.1 De Opdrachtgever stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft
  indien de rechtsvorm van Novocom Zakelijk wordt omgezet in een andere
  rechtsvorm.


  8.2 De Opdrachtgever kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Novocom Zakelijk zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de
  Overeenkomst niet overdragen aan derden.


  8.3 Voor het geval Novocom Zakelijk haar rechten en verplichtingen uit de
  Overeenkomst aan een derde dient of wenst over te dragen, verleent de
  Opdrachtgever bij voorbaat hiervoor zijn toestemming.

   

  9 Toepasselijk recht en geschillen

  9.1 Op deze voorwaarden energie en op de Overeenkomst is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.


  9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze
  voorwaarden energie zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter
  in Rotterdam.

   

  10 Wijziging van deze voorwaarden energie.

  10.1 Deze voorwaarden energie kunnen door Novocom Zakelijk worden
  gewijzigd.


  10.2 Wijzigingen treden in werking 10 (tien) dagen nadat de Opdrachtgever
  hiervan toereikend in kennis is gesteld (tenzij in deze bekendmaking een latere
  datum voor in werking treden wordt vermeld). Onder toereikend wordt in deze
  verstaan: rechtstreeks of door aankondiging in een dagblad of door plaatsing op
  de website van Novocom Zakelijk.


  10.3 Wijzigingen van deze voorwaarden energie gelden ook ten aanzien van
  reeds bestaande Overeenkomsten.


  10.4 In geval Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe
  voorwaarden energie dient Opdrachtgever dit binnen 30 (dertig) dagen na de
  ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden energie schriftelijk aan Novocom
  Zakelijk kenbaar te hebben gemaakt.